مدیریت تامین کنندگان و سفارش خرید

بسیاری از شرکت‌هایی که عمده کسب کار آن‌ها ارتباط با مشتریان است، تمایل دارند فرآیند خرید خود را هم بتوانند در نرم افزار CRM مدیریت نمایند.
یعنی همان‌طور که اطلاعات مشتریان، فروش‌ها و فعالیت‌های مرتبط با فروش‌ها را ثبت می‌کنند بتوانند
اطلاعات مربوط به تامین کنندگان خود، سفارشات خرید و فعالیت‌های مرتبط با خرید را هم مدیریت کنند.

برخی از شرکت‌های بازرگانی حتی فرمت performa invoice خود را نیز از Sarv CRM خروجی می‌گیرند.