ویدیوها

راهنمای آغاز کار با Sarv CRM

دموی Sarv CRM

مدیریت فروش در دست

آشنایی با سرنخ ها، حساب ها، افراد و فرصت ها

مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

مدیریت کارتابل و لیست ها

پرداخت ها

وارد کردن داده ها و گرفتن فایل خروجی

آشنایی با گزارش ها

30 روز استفاده رایگان از Sarv CRM

شما می توانید در یک دوره 30 روزه بصورت واقعی از SarvCRM استفاده نموده و میزان پاسخگویی آن به نیازهای خود را مورد ارزیابی قرار دهید. این دوره به شما کمک می کند سیستمی متناسب با نیازهای خود را انتخاب نمایید.