مدیریت اهداف

هدف گذاری و ارزیابی عملکرد

بسیاری از مدیران در نظر دارند که در کسب و کار خود اهداف مختلفی را در بازه های زمانی مشخص، تعیین و ارزیابی کنند. بنابراین سنجش این امر که به چه میزان به اهداف مجموعه نزدیک شده‌اند موردی بسیار مهم و ضروری و تلقی می‌شود. SarvCRM با در نظر گرفتن این نیاز، بخش اهداف را در نرم افزار ایجاد نموده است که این امکان را به شما می‌دهد شاخص‌های خود و اهدافتان را تعریف کرده و سپس به راحتی تمامی کسب و کار، هر تیم و یا هر کاربر را با آن‌ها ارزیابی و مدیریت کنید.

امکاناتی که بخش اهداف در اختیار شما قرار می‌دهد

  • می‌توانید شاخص‌های تعریف شده را به کاربران مختلف و یا تیم‌های کاری خود مربوط نمایید که عملکرد هر کدام را با هدف گذاری انجام شده مورد سنجش قرار دهید.
  • در تمامی جنبه‌ها می‌توانید اهدافی را برای کاربران خود مشخص نمایید و روند پیشرفت کار آن‌ها را بررسی نمایید.
  • در هر لحظه می توانید در گزارش‌هایی که در کارتابل شما قابل مشاهده است میزان دستیابی به اهداف خود را مشاهده نمایید.
تعیین اهداف در نرم افزار CRM
ارزیابی اهداف در نرم افزار CRM