تقویم کاری

ما تماس‌ها، جلسات و به صورت کلی همه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم را می‌توانیم در نرم افزار CRM ثبت کرده و مدیریت کنیم.

در قسمت تقویم می‌توانیم همه کارهای انجام شده و کارهای پیش رو را در تقویم کاری خودمان به صورت روز، هفته و یا ماه مشاهده کنیم.

همچنین می‌توانیم برای هماهنگی بیشتر با همکاران و یا نظارت بر کار نیروهایمان تقویم کاری آن‌ها را هم ببینیم.