Partner Onboarding

آغاز فرایند
همگام نمایندگان

این فرایند برای کسانی است که به دنبال گسترش فعالیت خود هستند و می‌تواند بسیار مفید و سودآور باشد. با مشاهده دقیق ویدیوهای زیر شما خواهید توانست اطلاعات خود را در رابطه با نرم‌افزار CRM بروز کنید و در ادامه با ویدیوهای کاربری SarvCRM هر چه بیشتر با این نرم‌افزار آشنا شوید.

ویدیوهای آموزشی؛ آشنایی با مفهوم کلی CRM

مباحث این آموزش

سوال هایی که باید بتوانید در انتها ویدیو پاسخ دهید

مباحث این آموزش

سوال هایی که باید بتوانید در انتها ویدیو پاسخ دهید

مباحث این آموزش

سوال هایی که باید بتوانید در انتها ویدیو پاسخ دهید

ویدیوهای آموزشی؛ کاربری SarvCRM

ماژول های آموزش داده شده

سوال هایی که باید بتوانید در انتها ویدیو پاسخ دهید

ماژول‌های آموزش داده شده

سوال‌هایی که باید بتوانید در انتها ویدیو پاسخ دهید

ماژول‌های آموزش داده شده

سوال‌هایی که باید بتوانید در انتها ویدیو پاسخ دهید

ماژول‌های آموزش داده شده

سوال‌هایی که باید بتوانید در انتها ویدیو پاسخ دهید

ماژول‌های آموزش داده شده

سوال‌هایی که باید بتوانید در انتها ویدیو پاسخ دهید