برای اضافه کردن کاربران جدید در نرم افزار SarvCRM مراحل زیر طی می شود:

 

درابتدا به قسمت مدیر سیستم نرم افزار می رویم.

add new user

روی قسمت تنظیمات کاربران و امنیتی کلیک می کنیم.

add new user

 

 

بعد از آن روی گزینه مدیریت کاربران کلیک می کنیم.

user management

 

سپس روی قسمت ایجاد کاربر جدید کلیک میکنیم.

add user

 

در آخرین مرحله نیز مشخصات خواسته شده را پر می کنیم.

new user