مدیریت اسناد ارسال شده در تاریخ : " 3 August, 2013 "

اسناد هنگامی که می خواهید سند و مدرکی را با دیگر همکاران خود به اشتراک بگذارید ، این ماژول به کارتان خواهد آمد. از این طریق می توانید اسناد و مدارک را ذخیره کنید، به اشتراک بگذارید و مدیریت کنید. همچنین می توانید حق دسترسی، ویرایش و ایجاد تغییرات در اسناد و مدارک را نیز تعیین و مدیریت کنید. برای اضافه کردن یک سند جدید باید گام های زیر را […]