۱

۲۴

اسفند۱۳۹۴
این روزهای پایان سال بسیار برای من لذت بخش است چراکه وقتی به عقب نگاه می کنم سال 1394 سالی پربار برای شخص من و تیم سرونو  بود. به مشتریانمان افتخار می کنم و صمیمانه از آنها سپاسگزارم که به سرونو اعتماد کرده و اجازه دادند که برای حل چالش هایشان ... بیشتر بخوانید
اسفند ۲۴, ۱۳۹۴فرهاد بابازاده