اگر تیم سرونو نرم افزار شما را به نسخه جدید ارتقا داده , برای ورود به نرم افزار از لینک نسخه جدید و در غیر این صورت از لینک نسخه قدیم نرم افزار استفاده نمایید.

شایان ذکر است تمامی اکانت ها تا پایان 97/12/15 به نسخه جدید ارتقا پیدا می کنند.