آشنایی با مفاهیم پایه نرم افزار CRM

با دیدن ویدیو زیر با مفاهیم پایه نرم افزار SarvCRM آشنا می‌شوید. پس از آن به آسانی می‌توانید اطلاعات مشتریان‌تان را ثبت کنید.